Fums i sorolls

President de l'Associació Les Franqueses Imagina

Per començar, vull fer constar que el motiu d’aquest article no és atacar cap empresa en concret, sinó denunciar una situació que crec injusta, a partir d’una realitat viscuda per molta gent i de les dades de què disposo.

Des de fa uns mesos corre per les xarxes i va apareixent en alguns diaris de la comarca una problemàtica que dura a les Franqueses des de fa anys i que afecta els pobles de la conca del Congost: la contaminació acústica i de l’aire provocada per algunes indústries.

Molt preocupant és el soroll, que afecta la salut de moltes famílies de Llerona i de Corró d’Avall. És un so constant, d’una intensitat que causa moltes molèsties i crea dificultats per agafar el son.

A la sessió del Consell de Poble de Llerona del passat dia 29 de setembre, s’informà sobre la sonometria realitzada en un domicili rural situat a prop de les empreses Befesa i Ascable el juliol del 2020. Segons aquesta sonometria, realitzada a la nit, el nivell de so és de 50 dB, just per sobre dels 47 dB permesos als sòls d’ús residencial i els habitatges rurals. Ara bé, en haver-hi a la zona on està situat aquest habitatge una carretera secundària, se li aplica un nivell de 55 dB (segons el Reglament de la Generalitat de novembre de 2009), de manera que oficialment no incompleix la normativa. Qui hagi aplicat aquest criteri, potser s’hauria d’haver plantejat que no causen els mateixos efectes en un domicili els sorolls intermitents, que puguin produir uns vehicles en passar, que els que produeix una maquinària en constant funcionament.

A la mateixa sessió del CP de Llerona es proposà que es realitzin més mesures de sons en altres indrets i en dies i hores diferents, ja que les activitats de l’empresa poden variar d’intensitat.

Alguns dels efectes de l’exposició a sorolls elevats són: problemes de conciliació del son, alteracions del sistema nerviós, problemes de concentració... Quan el problema persisteix de forma reiterada, pot provocar trastorns de tipus digestiu, cardiovascular, mals de cap i altres efectes físics que poden esdevenir crònics.

Els efectes s’agreugen quan aquest soroll és permanent, sobretot a les nits, com és el cas.

Encara que els nivells de soroll estiguin dins el llindar permès per la normativa vigent, si aquests perjudiquen la salut de les persones, hom no pot evitar preguntar-se si no caldria plantejar-se restringir la normativa. Com bé deia un company, “la legalitat i les normes estan per ordenar una situació i fer-la justa, sempre amb una prioritat: el benestar i l’equilibri de la població”.

Més greu encara és la contaminació atmosfèrica provocada per l’activitat a la zona del Congost.

Segons dades de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, de les inspeccions ambientals del 2017 al 2019, les instal·lacions de Befesa (1), situada al Polígon Industrial del Pla de Llerona, no compleixen les condicions per l’autorització de l’autorització ambiental integrada.

Hom es pregunta: s’ha fet tot el que cal per corregir aquestes anomalies Com és que l’any 2017 es va autoritzar l’ampliació en un 25% de l’activitat de la planta d’aquesta empresa, si no complia amb la normativa de Medi Ambient? I com és que ni l’Oficina de Gestió Ambiental de Barcelona ni l’Ajuntament de les Franqueses no van presentar al·legacions? S’ha informat d’aquesta situació a la ciutadania?

Sospitem que les partícules que contenen aquests fums que constantment veiem sortir de les xemeneies són perjudicials per a la salut i contribueixen al canvi climàtic. A més, sovint es troben residus d’alumini en forma de pols als carrers del voltant de l’edifici de la mateixa empresa.

Al ple de l’Ajuntament de les Franqueses el dia 30-07-20, dos grups de l’oposició –IEC i SAL-CUP– van presentar una moció demanant a l’Ajuntament una major implicació en fer complir la normativa mediambiental. Aquesta no va prosperar pel vot en contra de l’equip de govern, que va al·legar que ja estan fent les gestions en el tema sorolls i que el control de les emanacions industrials correspon a la Generalitat. Però, consultat el Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Generalitat, ens hem assabentat que els ajuntaments també hi tenen una part de responsabilitat.

Actualment, a les Franqueses, un grup nombrós de persones conscients de la gravetat de la situació estan recollint dades i proporcionant informació a fi de pressionar els responsables públics perquè trobin solucions efectives a aquest problema.

És urgent que els ajuntaments i la Generalitat assumeixin les seves responsabilitats i facin complir la normativa relacionada amb el medi ambient, i quan sigui necessari, vetllin per adequar-la en pro de la salut física i mental de les persones.

És una bona notícia que l’Ajuntament de les Franqueses al ple del 29-10, hagi aprovat per unanimitat la moció presentada per IEC i SAL-CUP, en la qual es demana la instal·lació de mesures de control ambiental de manera permanent. Esperem que es porti a terme amb la màxima celeritat.

I per acabar: Cal que la ciutadania, juntament amb els nostres representants, ens plantegem quin model de societat volem construir, si volem que prevalguin els beneficis del capital, o bé el benestar i la salut de la gent.

(1) Befesa Aluminios SL és una indústria que treballa en els processos de reciclatge de l’alumini. La seu central és a Biscaia i disposa de sucursals arreu de l’Estat espanyol.

Edicions locals