Amb voluntat de construir

Integrant de la candidatura Sal-CUP les Franqueses

Un any després que Sal-CUP va entrar a l'Ajuntament de les Franqueses, la nostra comissió d’educació es va estrenar amb tres mocions. La primera, a partir d’un estudi de la Fundació Jaume Bofill, proposava desplegar mesures efectives per a reduir la segregació escolar al municipi. La realitat educativa de les Franqueses és complexa, però la despreocupació mostrada pel govern ha generat una situació de desequilibri que perpetua la segregació. La moció va ser desestimada. Segons el govern, no existeix cap problema de segregació escolar al municipi. El nostre parer és que, per una banda, es vol obviar la informació presentada en l’estudi de la Fundació Jaume Bofill i, per l’altra, no es treballa de manera transversal i en prevenció de les desigualtats.

La segona moció proposava desplegar mesures per a augmentar l’oferta formativa en l’educació secundària al municipi. Si la comparem amb la de municipis de l’entorn amb una població menor o similar, observem que a Cardedeu o la Garriga l’oferta és més àmplia i diversificada. A més, tot i que a les Franqueses hi ha una escola i un institut dotats de suport intensiu d’escolarització inclusiva (SIEI), l’alumnat amb necessitats educatives especials no té cap opció per a continuar estudiant al municipi. Aquesta moció tampoc no es va aprovar, tot i que el regidor va reconèixer les necessitats i va comentar que “s’hi està treballant”.  

La tercera moció proposava implementar un pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia covid-19. Les persones que vam redactar-la estem vinculades al món educatiu i coneixem la normativa i la realitat escolar. Per això vam voler redactar un document pràctic i realista perquè l’Ajuntament, d’acord amb la comunitat educativa, impulsés i gestionés les accions necessàries per poder iniciar el curs 2020-2021 amb les màximes garanties. Tampoc no es va aprovar. Segons el regidor d’Educació, s’hi ha treballat, però en els plans de reobertura de les nostres cinc escoles no es fa cap referència a compromisos presos pel govern municipal, a diferència d’alguns ajuntaments veïns, que han col·laborat en l’elaboració dels plans d’obertura, en els quals sí que consta la intervenció municipal en aspectes com la neteja, la distribució de tasques de consergeria o la contractació de personal educatiu. Creiem que, encara que no sigui competència directa seva, l’Ajuntament ha de donar suport a la comunitat educativa, garantir la igualtat d’oportunitats a tots els centres i distribuir els recursos allà on siguin més necessaris. Aquest setembre veurem quina feina han fet realment.  

Volem aportar la nostra experiència en el món educatiu per a apuntar respostes a les necessitats que detectem al municipi. Fins ara, les nostres propostes s’han rebutjat amb uns arguments (“s’està fent” o “no és de la nostra competència”) que no ens convencen i que ens han deixat un mal regust. Per nosaltres, l’educació és un dret i un instrument per a compensar les desigualtats socials, i amb aquesta finalitat hem presentat les mocions esmentades, perquè creiem que això no “s’està fent”. Continuarem presentant propostes per ajudar a construir un municipi més just i més lliure.

Edicions locals