La salut com a causa de nul·litat d'un acomiadament

Col·lectiu Ronda

Aparador

La salut com a causa de nul·litat d’un acomiadament
La salut com a causa de nul·litat d’un acomiadament

Ara fa uns mesos, i des d’aquestes mateixes pàgines, us informàvem que, al nostre entendre, l’entrada en vigor de la recent Llei 15/2022 per a la igualtat de tracte i la no discriminació hauria de permetre reclamar la nul·litat dels acomiadaments que afectessin persones en situació de baixa mèdica quan l’empresa no acredités l’existència d’una causa real per a l’extinció.

Un canvi més que substancial respecte la situació prèvia a l’aprovació d’aquesta norma, doncs, amb anterioritat, els acomiadaments que implicaven la pèrdua del lloc de treball per a persones en situació d’incapacitat temporal gairebé sempre eren considerats merament improcedents, encara que no existís causa real i objectiva per extingir la relació laboral. De fet, la nul·litat (que implica la readmissió al lloc de treball i l’abonament dels salaris deixats de percebre) es reservava només per a casos especialment greus i flagrants en què la persona treballadora podia acreditar que l’única i veritable causa pel seu acomiadament eren els seus mals, lesions, patologies o estat de salut. Sent així, s’han arribat a declarar nuls acomiadaments de persones en situació d’incapacitat temporal quan s’apreciava que les lesions o la malaltia eren greus, es preveia una baixa de llarga durada i resultava incerta la perspectiva de plena recuperació. Però, en qualsevol cas, la nul·litat sempre resultava excepcional.

Canvi de paradigma

La nova llei, però, modifica aquesta situació radicalment perquè ara, tal com havíem reclamat llargament, s’incorpora la malaltia i qualsevol condició relacionada amb la salut (estat serològic, predisposició genètica a patir una determinada patologia...) com a causa de discriminació. I cal recordar i tenir sempre ben present que en el nostre ordenament laboral, els acomiadaments discriminatoris tenen la consideració de nuls i no pas improcedents. No és un matís, és un canvi profund i de gran transcendència.

Evidentment, tot i valorar des del primer moment que acollint-nos a aquesta norma era possible instar la nul·litat dels acomiadaments sense causa objectiva de les persones de baixa, advertíem que calia esperar a veure com els tribunals interpretaven la Llei i fixaven el seu veritable abast. I de moment, les primeres sentències estan aplicant-la en el sentit garantista i protector que reclamàvem.

Sentències a Gijón i Vigo

Les dues primeres resolucions judicials que han transcendit i apliquen la Llei 15/2022 per resoldre la qüestió de com qualificar l’acomiadament que afecta persones en situació d’incapacitat temporal han optat en ambdós casos per declarar la nul·litat dels acomiadaments davant la manca de justificació per part de les respectives empreses de l’existència d’una causa real al marge del mateix procés de baixa mèdica. És a dir, les sentències consideren que aquestes persones han perdut la feina pel fet d’emmalaltir o patir una lesió i que, per contra, si no haguessin causat baixa probablement conservarien el seu lloc de treball.

Són només dues sentències i cal esperar que s’aprofundeixi en la construcció doctrinal al voltant d’aquesta Llei, sobretot per part dels Tribunals Superiors de Justícia de les diferents comunitats autònomes i el Tribunal Suprem, però és indiscutible que, de moment, la norma sembla afavorir que conservem el dret a no perdre la feina pel simple fet d’emmalaltir o tenir un problema de salut, encara que no sigui especialment greu.

 

Clàudia Guasch
Advocada de Col·lectiu Ronda

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals