No n'hi ha prou amb tenir el millor talent

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

No n'hi ha prou amb tenir el millor talent
No n'hi ha prou amb tenir el millor talent

La definició de dificultat per seleccionar i atraure el millor talent per a les empreses està sent una tasca impossible, especialment en el sector dels professionals qualificats. Una de les principals tendències per a les àrees de recursos humans aquest any ha estat l'atracció i la fidelització de treballadors qualificats amb una experiència destacable en el seu àmbit de treball.

Tot i això, des de la visió de consultories especialitzades en la selecció de perfils d'oficis estem destacant que els resultats s'aconsegueixen mitjançant l'exercici d'equips de treball i no només de talents individuals. És a dir, tenir el millor capital humà no és garantia de tenir els millors resultats o d’assolir els objectius establerts.

La coordinació i la col·laboració en equip, en el qual tots aporten a les seves tasques i, on el protagonisme recau en l'equip en si mateix i no tan sols en un perfil icona com a talent.

Elements a tenir en compte per aconseguir els resultats desitjats:

· Com a empresa, cal establir un mètode de treball i processos definits per fomentar el treball en equip.

· Aquest equip ha d'estar equilibrat on tots aporten els seus coneixements, l’experiència i la facilitat per participar activament amb idees, propostes i millores.

· Ressaltar i definir les fortaleses individuals per aportar-les a un equip de treball.

· Diversitat. La fusió de diferents àrees professionals i formatives crea un talent divers i inclusiu que complementa les habilitats de cadascú.

· Cultura de treball que permet ressaltar les qualitats de cada membre perquè destaqui l'equip en conjunt i no només el talent individual.

· Diferències generacionals, per obtenir el millor recurs de cada generació.

· Promoció interna, perfils que de vegades poden estar preparats per assumir més responsabilitat dins l’organització que la contractació de talent externa.

Les organitzacions molts cops es frustren en contractar el millor talent per aconseguir els resultats plantejats i quan no se n'obtenen, és el moment d'analitzar si el que es busca és realment el que es necessita per assolir els objectius empresarials.

El nostre consell és acudir a professionals de la selecció de personal especialitzat amb ampli bagatge al suport de la trajectòria laboral de l'empresa per definir les necessitats de personal de les organitzacions.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

Tener el mejor talento no basta

La definición de dificultad para seleccionar y atraer el mejor talento para las empresas, está siendo una tarea imposible, especialmente en el sector de profesionales cualificados. Una de las principales tendencias para las áreas de recursos humanos este año ha sido la atracción y fidelización de trabajadores cualificados con una experiencia destacable en su ámbito de trabajo.

Sin embargo, desde la visión de consultorías especializadas en la selección de perfiles de oficios estamos destacando que los resultados se logran mediante el desempeño de equipos de trabajo y no solo de talentos individuales. Es decir, tener el mejor capital humano no es garantía de tener los mejores resultados o lograr los objetivos establecidos.

La coordinación y colaboración en equipo, en el cual todos aportan en sus tareas y, donde el protagonismo recae en el equipo en sí mismo y no tan solo en un perfil icono como talento.

Elementos a tener en cuenta para lograr los resultados deseados:

· Como empresa, se debe establecer un método de trabajo y procesos definidos para fomentar el trabajar en equipo.

· Este equipo ha de estar equilibrado, donde todos aportan sus conocimientos, experiencia y facilidad para participar activamente con ideas, propuestas y mejoras.

· Resaltar y definir las fortalezas individuales para aportarlas a un equipo de trabajo.

· Diversidad. La fusión de diferentes áreas profesionales y formativas crea un talento diverso e inclusivo que complementa las habilidades de cada uno.

· Cultura de trabajo que permite resaltar las cualidades de cada miembro para que destaque el equipo en su conjunto y no solo el talento individual.

· Diferencias generacionales, para obtener el mejor recurso de cada generación.

· Promoción interna, perfiles que en ocasiones pueden estar preparados para asumir más responsabilidad dentro de la organización que la contratación de talento externa.

Las organizaciones en ocasiones se frustran al contratar al mejor talento para el logro de los resultados planteados y cuando no se obtienen, es el momento de analizar si lo que se busca es realmente lo que se necesita para lograr los objetivos empresariales.

Nuestro consejo es acudir a profesionales de la selección de personal especializado con amplio bagaje en el soporte de la trayectoria laboral de la empresa para definir las necesidades de personal de las organizaciones.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals