Planificació successòria. Com preparar bé el nostre futur?

Col·lectiu Ronda

Aparador

Planificació successòria. Com preparar bé el nostre futur?
Planificació successòria. Com preparar bé el nostre futur?

La planificació successòria és una eina jurídica que permet organitzar la successió, és a dir, decidir què, com i a qui (inclús quan) llegar i ordenar el nostre destí, patrimonial i vital. Són tràmits que requereixen l’ajut i assessorament d’algun professional per trobar les opcions més adequades i tenir en compte circumstàncies especials, com la protecció a determinats membres de la família, el dret a la legítima, els drets dels cònjuges, parelles, fills, etc.

Poder deixar tots aquests documents per escrit i ordenats permet sobretot que la voluntat de qui els fa es respecti i evita possibles conflictes. El testament ha de ser atorgat per escriptura pública davant notari, però es pot modificar en qualsevol moment per la persona testadora abans no mori. Es recomana, a més, fer un estudi fiscal previ, que és l’informe de la situació de la persona que vol llegar, per buscar les millors opcions de cara a les quotes dels diferents tributs.

En aquest procés també es pot definir el que anomenem pactes successoris, en el que dues o més persones convenen la successió per causa de mort de qualsevol d’elles, instituint un o més hereus o fent atribucions dels seus béns a títol particular. També s’han d’atorgar mitjançant escriptura pública i es poden modificar amb caràcter general si hi ha acord entre els atorgants.

Per a una bona planificació successòria és important pensar també en aquelles figures que ens permeten prendre decisions en vida per quan no estiguem en condicions òptimes de prendre-les. Entre altres, es pot fer mitjançant el testament vital o els poders preventius, inclús amb pèrdua de capacitat i els de delació voluntària per nomenament d’assistent.

El testament vital, també anomenat de voluntats anticipades, és el que permet donar instruccions sobre com s'ha d'actuar davant d'una situació sanitària en què no es pot manifestar la pròpia voluntat. Es poden donar instruccions relatives als tractaments mèdics que es volen rebre o no, determinar si es vol donar òrgans, o decidir si es desitja incineració o enterrament, entre d'altres.

Pel que fa als poders preventius, aquest és el document pel qual una persona en designa una altra per representar-lo a ell i als seus interessos (personals i econòmics) de manera immediata o quan es produeixi una modificació de les seves capacitats que no permetin prendre determinades decisions.  En el cas de la delació voluntària aquesta és una figura jurídica que permet designar una persona com a assistent en cas de deteriorament de la capacitat que impedeixi l’autogovern i que poden recollir funcions assistencials o representatives i que haurà de determinar-se judicialment.

Així doncs, una bona planificació successòria permet organitzar el futur i fer que es compleixi la nostra voluntat. Des de Col·lectiu Ronda us podem ajudar en els tràmits i assessorar-vos amb cura per a prendre les millors decisions.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals