Una important llei contra la discriminació

Col·lectiu Ronda

Aparador

Una important llei contra la discriminació
Una important llei contra la discriminació

Tot i la seva rellevància, algunes lleis passen incomprensiblement desapercebudes en el moment d’aprovar-se. Aquest és el cas de la recent Llei 15/2022, de 12 de juliol, anomenada per a la igualtat de tracte i la no discriminació. Una llei ambiciosa que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol diferents mesures aprovades per Europa i recopila i amplia les disposicions contra la discriminació ja contingudes a altres lleis i normativa, incloent-hi la Constitució.

Com dèiem, és una llei amplia i transversal que pretén prevenir i reparar els danys causats per conductes discriminatòries en diferents àmbits com ara, per exemple, l’educació, el transport, els espectacles públics, la sanitat i, per descomptat, el treball. Serà aquests dos darrers àmbits, els que tenen a veure amb la salut i la feina, els que avui centraran la nostra atenció, ja que les novetats introduïdes poden arribar a ser d’enorme transcendència.

Finalment, la salut com a causa de discriminació

Des del punt de vista del Dret Laboral, sens dubte la novetat més important és que ara sí, i de forma molt explícita i detallada, s’inclou la malaltia i qualsevol condició relacionada amb la salut (estat serològic, predisposició genètica a patir una determinada patologia...) com a causa de discriminació. I això suposa un radical canvi de paradigma.

A l’Estat espanyol existeix una sòlida jurisprudència que afirma que en el supòsit d'acomiadament del treballador en situació d'incapacitat temporal (IT) no és possible defensar que la incapacitat és causa de discriminació en si mateixa i la qualificació jurídica que es fa de l’acomiadament és la improcedència, i no la nul·litat. O cosa que és el mateix, no hi ha res que impedeixi acomiadar una persona en situació de baixa mèdica. Una afirmació que els tribunals s’han vist obligats a anar matisant per adaptar-se a la doctrina comunitària en determinats casos, quan s'acredita que el motiu real de l'acomiadament és l’estat de salut de la persona.

Així, per exemple, s’han declarat nuls acomiadaments de persones en situació d'IT quan es considera que les lesions o la malaltia són greus, es preveu una baixa de llarga durada i resulta incerta la perspectiva de plena recuperació. En aquests casos especialment greus els tribunals han optat per equiparar la incapacitat al concepte de discapacitat i instar la nul·litat de l’acomiadament quan no hi ha altra causa. Però es tracta d’un supòsit molt concret i en la majoria de casos, els acomiadaments en situació de baixa mèdica han estat considerats simplement improcedents i la nul·litat ha quedat reservada als supòsits en què el treballador acredita que el motiu real de l'extinció és el seu estat físic o psíquic.

És possible instar ara la nul·litat?

Doncs caldrà veure com s’acaba desplegant la norma i quina interpretació es farà als jutjats, però atenent al contingut de la nova Llei 15/2022, considerem que és factible i lògic reclamar la nul·litat dels acomiadaments sense causa objectiva que afectin persones en situació de baixa mèdica o malaltes. En absència d’aquesta causa objectiva que faria que l’acomiadament fos procedent, cal entendre que la veritable causa per a l’extinció és la condició de salut de la persona i aquesta seria, atenent a la recent llei, una pràctica discriminatòria i, per tant, nul·la, tal com des de molts sectors dedicats a la defensa de les persones treballadores hem reclamat durant dècades. Fins ara, de forma infructuosa. Qui sap si de futur, amb l’empara d’aquesta nova llei.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals