Impulsar les habilitats i creativitat dels treballadors, un repte per als líders

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Impulsar les habilitats i creativitat dels treballadors, un repte per als líders
Impulsar les habilitats i creativitat dels treballadors, un repte per als líders

Des de fa temps, es comenta a les xarxes professionals i fòrums socials el concepte del salari emocional com a part de la retribució d'un empleat que inclou qüestions de caràcter no econòmic, però amb la finalitat de satisfer les necessitats personals, familiars i professionals i amb l'objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la conciliació laboral.

Com a líders d’organitzacions és una tasca fonamental elaborar un pla per a la trajectòria professional de cada empleat i col·laborador. El focus principal seran les necessitats professionals impulsant les habilitats individuals o també anomenades habilitats toves i la seva creativitat, per al desenvolupament de la resolució en identificar un problema, prendre mesures lògiques per trobar una solució i avaluar la implementació de tal solució.

Involucrar i retenir els millors empleats és avui dia de vital importància a les organitzacions. Amb el desenvolupament d'una cultura positiva d'aprenentatge s'assoleix un compromís més gran d'empleats i col·laboradors, afavorint un creixement exponencial en els resultats corporatius.

Com a responsable pots ajudar a construir el creixement dels teus col·laboradors i crear un entorn on puguin prosperar.

Claus per enfortir el lideratge:

· Estimula el teu equip a l'aprenentatge online (al ritme de cada empleat).
· Motiva cada col·laborador a identificar les necessitats d'aprenentatge i desenvolupa els passos que farà en la seva trajectòria professional.
· Ajuda a identificar: metes a curt i llarg termini, habilitats en els seus rols actuals i les que necessitaran en els rols a què aspiren.
· Implementa l'aprenentatge continu. Facilita als teus col·laboradors l'accés del contingut que necessiten per aprendre (classes, tallers, formació interna…)
· Fes seguiment de les habilitats del teu equip i anima'ls a oferir avaluacions de 360 ​​graus que conviden a intercanviar comentaris i propostes.
· Informa el teu equip de les oportunitats per aprendre per experiència; recomana a les persones noves experiències en funció de les seves necessitats, com ara tutories o projectes temporals, de manera que puguin consolidar-ne el desenvolupament.

Aquestes claus t'ajudaran a interactuar amb el teu equip, a promoure un entorn de treball saludable i a assolir els objectius de la teva empresa.

Contacta amb l'equip de Helpoint si vols aconseguir-ho!

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

Impulsar las habilidades y creatividad de los trabajadores, un reto para los líderes

Desde hace tiempo, se comenta en redes profesionales y foros sociales el concepto del salario emocional como parte de la retribución de un empleado que incluye cuestiones de carácter no económico, pero con la finalidad de satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la conciliación laboral.

Como líderes de organizaciones es tarea fundamental elaborar un plan para la trayectoria profesional de cada empleado y colaborador. El foco principal serán las necesidades profesionales impulsando las habilitades individuales o también denominadas habilidadesblandas y su creatividad, para el desarrollo de la resolución en identificar un problema, tomar medidas lógicas para encontrar una solución y evaluar la implementación de tal solución.

Involucrar y retener a los mejores empleados es hoy de vital importancia en las organizaciones. Con el desarrollo de una cultura positiva de aprendizaje se alcanza un mayor compromiso de empleados y colaboradores, favoreciendo un crecimiento exponencial en los resultados corporativos.

Como responsable puedes ayudar a construir el crecimiento de tus colaboradores y crear un entorno donde puedan prosperar.

Claves para fortalecer el liderazgo:

  • Estimula a tu equipo al aprendizaje online (al ritmo de cada empleado).
  • Motiva a cada colaborador a identificar las necesidades de aprendizaje y desarrolla los pasos que dará en su trayectoria profesional.
  • Ayuda a identificar: metas a corto y largo plazo, habilidades en sus roles actuales y las que precisaran en los roles a los que aspiran.
  • Implementa el aprendizaje continuo. Facilita a tus colaboradores el acceso del contenido que necesitan para aprender (clases, talleres, formación interna…)
  • Haz seguimiento de las habilidades de tu equipo y anímalos a ofrecer evaluaciones de 360 grados que invitan al intercambio de comentarios y propuestas.
  • Informa a tu equipo de las oportunidades para aprender por experiencia; recomienda a las personas nuevas experiencias en función de sus necesidades, como tutorías o proyectos temporales, de manera que puedan consolidar su desarrollo.

Estas claves te ayudarán a interactuar con tu equipo, a promover un entorno de trabajo saludable y a alcanzar los objetivos de tu empresa.

¡Contacta con el equipo de Helpoint si quieres conseguirlo!

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals