Tècnica del Job Crafting

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Tècnica del Job Crafting
Tècnica del Job Crafting

Els darrers dos anys, principalment, l'àrea de recursos humans de les empreses i consultories especialitzades ha anat evolucionat significativament, essent el focus primordial les persones, el benestar i la seva implicació real amb el negoci. La manca de personal especialitzat al mercat laboral està fomentant aquesta evolució. Enquestes recents indiquen que molts empleats senten que la solució no passa per buscar la feina perfecta, sinó que la feina s'adapti a les capacitats de l'empleat, tendència que s'ha anomenat Job Crafting i que aconsegueix augmentar la felicitat del treballador, també la seva productivitat, el seu compromís i la capacitat per superar circumstàncies adverses.

Què és el Job Crafting? - Beneficis

El Job Crafting, o construcció del treball, permet donar un nou enfocament al lloc de treball (job description) mitjançant el canvi proactiu i l'adaptació a la manera de ser de cada persona. Suposa emmotllar la dinàmica de treball diària a les particularitats de cada empleat. Aquesta tècnica parteix de la consideració que cada persona té unes característiques i particularitats úniques. Per això, cal atendre els interessos, fortaleses, debilitats i habilitats socials (anàlisi DAFO) per aplicar de la manera més eficient aquest mètode.

Implementar el Job Crafting a les empreses té com a resultat un millor exercici de l'equip i de les persones a nivell individual, que estaran més motivades amb les seves tasques diàries i, en conseqüència, de l'empresa en general, que podria millorar els resultats.

Les àrees més destacables que involucra aquesta tècnica:

Task Crafting: mitjançant una anàlisi de les aptituds personals de cada professional, s'adapten les responsabilitats del lloc de treball a les seves capacitats. L'objectiu és optimitzar la jornada laboral millorant la productivitat i reduint l'esforç i el temps requerit en cada tasca.

Relational Crafting: avalua la manera com els professionals interactuen amb les persones del seu entorn laboral. S'aconsegueix ser més conscient dels impactes positius o negatius que es generen en comunicar-se amb els altres. Quan hi ha una incidència positiva, la satisfacció de la feina millora.

Cognitive Crafting: ens indica com es perceben les tasques i relacions derivades del treball. Ajuda a deixar de veure-les com una feina rutinària i sense possibilitat d'aportar millores per part de l'empleat.

Una eina per atraure i fidelitzar el talent; el talent jove i qualificat demana a més d'unes condicions salarials que els permeti viure folgadament, la realització personal, la motivació, desenvolupar les seves inquietuds i explotar les seves aptituds positives.

La fidelització, a més de ser un exercici personal, també és responsabilitat de les empreses conjugant el binomi employer branding (imatge que projecta l'empresa cap als seus empleats i als possibles candidats) - Job Crafting

Com ho podem fer?

Adequar els llocs: evitar les feines rutinàries, alternar diferents tasques i generar la percepció que l'exercici de les funcions té un impacte significatiu i positiu sobre l'empresa.

Personalitzar els espais de treball: adequar el lloc de treball i unes tasques diferents de manera que s'aproximi al treball ideal que cadascú té al cap. Moltes vegades aquesta adequació no requereix grans canvis; n’hi ha prou modificant petits detalls que millorin la percepció del lloc o tasques, s'aconsegueixen bons resultats.

Fer el canvi d’una manera còmoda i eficaç, es pot fer amb l’ajuda de consultories especialitzades. Amb tota seguretat és la millor via per incrementar la satisfacció i la fidelització de les dues parts.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

Técnica del Job Crafting

En los dos últimos años principalmente, el área de recursos humanos de las empresas y consultorías especializadas ha ido evolucionado significativamente, siendo el foco primordial las personas, su bienestar y su implicación real con el negocio. La falta de personal especializado en el mercado laboral está fomentando esta evolución. Encuestas recientes indican que muchos empleados sienten que la solución no pasa por buscar el trabajo perfecto, sino que el empleo se adapte a las capacidades del empleado, tendencia que se ha denominado Job Crafting y que consigue aumentar la felicidad del trabajador, también su productividad, su compromiso y su capacidad para superar circunstancias adversas.

¿Qué es el Job Crafting? - Beneficios

El Job Crafting, o construcción del trabajo, permite dar un nuevo enfoque al puesto de empleo (job description) a través del cambio proactivo y la adaptación a la forma de ser de cada persona. Supone amoldar la dinámica de trabajo diaria a las particularidades de cada empleado. Esta técnica, parte de la consideración de que cada persona tiene unas características y particularidades únicas. Por ello, hay que atender a los intereses, fortalezas, debilidades y habilidades sociales (análisis DAFO) para aplicar de la manera más eficiente este método.

Implementar el Job Crafting en las empresas tiene como resultado un mejor desempeño del equipo y de las personas a nivel individual, que estarán más motivadas con sus tareas diarias y, en consecuencia, de la empresa en general, que podría mejorar los resultados.

Las áreas más destacables que involucra esta técnica:

Task Crafting: a través de un análisis de las aptitudes personales de cada profesional, se adaptan las responsabilidades del lugar de trabajo a sus capacidades. El objetivo es optimizar la jornada laboral mejorando la productividad y reduciendo el esfuerzo y tiempo requerido en cada tarea.

Relational Crafting: evalúa la manera en la que los profesionales interactúan con las personas de su entorno laboral. Se consigue ser más consciente de los impactos positivos o negativos que se generan al comunicarse con los demás. Cuando hay una incidencia positiva, la satisfacción del trabajo mejora.

Cognitive Crafting: nos indica como se perciben las tareas y las relaciones derivadas del trabajo. Ayuda a dejar de verlas como una labor rutinaria y sin posibilidad de aportar mejoras por parte del empleado.

Una herramienta para atraer y fidelizar al talento; el talento joven y cualificado demanda además de unas condiciones salariales que les permita vivir holgadamente, la realización personal, motivación, desarrollar sus inquietudes y explotar sus aptitudes positivas.

La fidelización, además de ser un ejercicio personal, también es responsabilidad de las empresas conjugando el binomio employer branding (imagen que proyecta la empresa hacia sus propios empleados y a los posibles candidatos) - Job Crafting

¿Cómo podemos hacerlo?

Adecuar los puestos: evitar los trabajos rutinarios, alternar diferentes tareas y generar la percepción de que el desempeño de las funciones tiene un impacto significativo y positivo sobre la empresa.

Personalizar los espacios de trabajo: adecuar el lugar de trabajo y unas tareas diferentes de manera que se aproxime al trabajo ideal que cada uno tiene en mente. En muchas ocasiones esta adecuación no requiere de grandes cambios; a veces, modificando pequeños detalles que mejoren la percepción del puesto o las tareas, se consiguen buenos resultados.

Hacer el cambio de una manera cómoda y eficaz, se puede hacer con la ayuda de consultorías especializadas. Con toda seguridad es la mejor vía para incrementar la satisfacción y fidelización de ambas partes.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals