L'efectivitat a la feina comença per un mateix

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

L'efectivitat a la feina comença per un mateix
L'efectivitat a la feina comença per un mateix

A més d'una bona gestió d'assignació de responsabilitats, tasques i definició d'objectius pels responsables de l'empresa, també influeix el nivell de satisfacció, el resultat de la teva feina i com gestiones tant el temps de la jornada laboral com les tasques a executar. Al llarg de la nostra experiència ajudant tant a empreses en la selecció i fidelització del seu personal qualificat com als professionals a integrar-se als equips, hem recomanat alguns tips per ajudar-vos a optimitzar la jornada laboral.

L'inici de la jornada laboral té un pes important en la resta del dia. D'una banda, a aquesta hora la ment està més clara, la capacitat de concentració més elevada i la disposició més plena. De l'altra, es tracta de l'instant que marca el que vindrà després.

Planificar al començament de la jornada laboral

Planificar el temps i prioritzar les tasques és fonamental per optimitzar el nostre rendiment. També per administrar l’energia d'una manera més raonable.

Per això, el que és recomanable és planificar al final de la jornada el que es farà l'endemà.

Revisar l'email

Els correus electrònics són un dels grans lladres del temps.

Realitzar tasques mitjanes o petites

El que és recomanable és començar el dia fent totes aquelles tasques que revesteixin més complexitat. Amb la ment fresca i descansada és més fàcil ser eficaç i avançar a bon ritme.

En aquest grup també hi caben les tasques que d'alguna manera es rebutgen. Són aquelles activitats importants, i no tan difícils de fer, però sí molestes o avorrides. En iniciar el dia hi ha menys fatiga i més motivació. Això fa que la percepció de l'esforç sigui menor.

Aprendre a discriminar el grau d’importància de les tasques és fonamental per dur a terme una bona gestió del temps i rendir més.

Quedar atrapat en els detalls

Tota activitat laboral té tasques essencials, importants i urgents. Així mateix, també inclou una gran quantitat de petits detalls que, de totes maneres, tenen rellevància, però que no deixen de ser assumptes menors. Tanmateix, de vegades arriben a atrapar l'atenció i el temps de manera que impedeixen avançar.

Tot allò que no sigui essencial ha d’ocupar poc temps.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

La efectividad en el trabajo empieza por uno mismo

Además de una buena gestión de asignación de responsabilidades, tareas y definición de objetivos por de los responsables de la empresa, también influye el nivel de satisfacción, el resultado de tu trabajo y como gestionas tanto el tiempo de la jornada laboral como las tareas a ejecutar. A lo largo de nuestra experiencia ayudando tanto a empresas en la selección y fidelización de su personal cualificado como a los profesionales a integrarse en los equipos, hemos recomendado algunos tips para ayudaros a optimizar la jornada laboral.

El inicio de la jornada laboral suele tener un peso importante en el resto del día. Por un lado, a esa hora la mente está más despejada, la capacidad de concentración más elevada y la disposición más plena. Por el otro, se trata del instante que marca lo que vendrá después.

Planificar al comienzo de la jornada laboral

Planificar el tiempo y priorizar las labores es fundamental para optimizar nuestro rendimiento. También para administrar la energía de una manera más razonable.

Por eso, lo recomendable es planificar al final de la jornada lo que se hará al día siguiente.

Revisar el email

Los correos electrónicos son uno de los grandes ladrones del tiempo.

Realizar tareas medianas o pequeñas

Lo recomendable es comenzar el día haciendo todas aquellas tareas que revistan más complejidad. Con la mente fresca y descansada es más fácil ser eficaz y avanzar a buen ritmo.

En ese grupo también caben las tareas que de algún modo se rechazan. Son aquellas actividades importantes, y no tan difíciles de hacer, pero sí molestas o aburridas. Al iniciar el día hay menos fatiga y más motivación. Esto hace que resulte menor la percepción del esfuerzo.

Aprender a discriminar el grado de importancia de las tareas es fundamental para llevar a cabo una buena gestión del tiempo y rendir más.

Quedarse atrapado en los detalles

Toda actividad laboral tiene tareas esenciales, importantes y urgentes. Así mismo, también incluye una gran cantidad de pequeños detalles que, de todos modos, tienen relevancia, pero que no dejan de ser asuntos menores. Sin embargo, a veces llegan a atrapar la atención y el tiempo de tal modo, que impiden avanzar.

Todo aquello que no sea esencial debe tomar poco tiempo.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals