Plans de recol·locació; com m'ajuden?

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Plans de recol·locació; com m'ajuden?
Plans de recol·locació; com m'ajuden?

En articles anteriors parlàvem de la diferència entre l’ERTO i l’ERO i, els tipus d’ERO que es contemplen. En aquesta publicació volem fer esment del pas següent: el pla de recol·locació o també anomenat Serveis d’Outplacement, que porten a terme les entitats especialitzades (agències de col·locació i empreses de recol·locació) i que compten amb l’autorització administrativa del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) / Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Què són els plans de recol·locació externs que són obligatoris quant es produeix un ERO d’extinció i afecta a partir de 50 treballadors? En aquests casos, l’empresa haurà de disposar d’un pla de duració mínima d’entre 3 a 6 mesos i se’n farà càrrec del seu cost. Els treballadors poden exigir el seu compliment a l’autoritat laboral (art. 51.10 ET).

Hem de destacar que, el principal objectiu d’aquests plans és facilitar als treballadors la seva reinserció laboral.

Contingut del programa de recol·locació de Helpoint:

1a fase: Acollida – El nostre primer contacte amb el “candidat”. Li presentem el programa i la metodologia a seguir, resolem els seus dubtes i el motivem a deixar-se guiar. Recull de dades personals, professionals i formatives.

2a fase: Anàlisi – Estudiem la seva trajectòria professional-curricular, motivacions i interessos, alternatives, necessitats formatives i possibilitats reals d'incorporació al mercat laboral a una entrevista personal.

3a fase: Taller i Pla d'Acció - Desenvolupament del Pla d'Acció – Dissenyem els passos a seguir en funció de l'anàlisi realitzada a la 2a fase: Anàlisi Treballem amb l'usuari l'opció més efectiva per superar amb èxit el pla d'acció.

S'elaboren les eines per al disseny del CV, com ara superar amb èxit l'entrevista professional i el procés de selecció.

4a fase: Prospecció i Seguiment – Acompanyem l'usuari en la recerca de noves oportunitats laborals i li facilitem l'ajuda específica i personalitzada per afrontar els processos de selecció en què estigui participant sota la nostra supervisió, recomanació i orientació professional.

Incorporació a la nostra borsa de professionals qualificats.

La recol·locació pot afectar tant el personal qualificat, de direcció com a treballadors menys qualificats. I tot i que, l’obligatorietat hi és per l’empresa, no ho és pel treballador que pot acceptar voluntàriament integrar-se en el pla. La recomanació per part d’entitats especialitzades a impartir aquests plans és que, s’aprofiti l’oportunitat de poder reciclar-se, preparar-se adequadament tant formativament com professional pel nou entorn laboral i molt especialment, rebre la motivació necessària per emprendre amb il·lusió un nou projecte laboral.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

Planes de recolocación; ¿Cómo me ayudan?

En artículos anteriores hablábamos de la diferencia entre el ERTE y el ERE y, los tipos de ERE que se contemplan. En esta publicación queremos mencionar el siguiente paso: el plan de recolocación o también llamado Servicios de Outplacement, que llevan a cabo las entidades especializadas (agencias de colocación y empresas de recolocación) y que cuentan con la autorización administrativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) / Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).

¿Qué son los planes de recolocación externos que son obligatorios cuando se produce un ERE de extinción y afecta a partir de 50 trabajadores? En estos casos, la empresa tendrá que disponer de un plan de duración mínima de entre 3 a 6 meses y se hará cargo de su coste. Los trabajadores pueden exigir su cumplimiento a la autoridad laboral (art. 51.10 ET).

Debemos destacar que, el principal objetivo de estos planes es facilitar a los trabajadores su reinserción laboral.

Contenido del programa de recolocación de Helpoint:

1ª fase: Acogida – Nuestro primer contacto con el “candidato”. Le presentamos el programa y la metodología a seguir, resolvemos sus dudas y le motivamos a dejarse guiar. Recopilación de datos personales, profesionales y formativos.

2ª fase: Análisis – Estudiamos su trayectoria profesional-curricular, motivaciones e intereses, alternativas, necesidades formativas y posibilidades reales de incorporación al mercado laboral en una entrevista personal.

3ª fase: Taller y Plan de Acción - Desarrollo del Plan de Acción – Diseñamos los pasos a seguir en función del análisis realizado en la 2ª fase: Análisis Trabajamos con el usuario la opción más efectiva para superar con éxito el plan de acción.

Se elaboran las herramientas para el diseño del CV, como superar con éxito la entrevista profesional y el proceso de selección.

4ª fase: Prospección y Seguimiento – Acompañamos al usuario en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y le facilitamos la ayuda específica y personalizada para afrontar los procesos de selección en los que esté participando bajo nuestra supervisión, recomendación y orientación profesional.

Incorporación en nuestra bolsa de profesionales cualificados.

La recolocación puede afectar tanto al personal cualificado, de dirección como a trabajadores menos cualificados. Y aunque la obligatoriedad existe por parte de la empresa, no lo es para el trabajador que puede aceptar voluntariamente integrarse en el plan. La recomendación por parte de entidades especializadas en impartir estos planes es que, se aproveche la oportunidad de poder reciclarse, prepararse adecuadamente tanto formativa como profesionalmente para el nuevo entorno laboral y muy especialmente, recibir la motivación necesaria para emprender con ilusión un nuevo proyecto laboral.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals